پدې برخه کې د معلوماتو کټ څو ژبني توکي شامل دي

پښتو

پوستر

کارډ

ایټالیوي

پوستر

کارډ

فرانسوي

پوستر

کارډ

انګلیسي

پوستر

کارډ

عربي

پوستر

کارډ

اردو

پوستر

کارډ

څو ژبي ویډیوګانې

PROMO_IT

PROMO_IT_SUB_EN

ITALIANO

FRANCESE

INGLESE