انټرانسټی ټیوشنل انټيکاپورالاتو پییو سوپریم

کاپورالي   ضد   ده اداروڼ مشترکه ده مرستې میز معلوماتو او خدماتو د P.I.U.Su.Pr.Eme پروژېکټ د یوې برخې په توګه جوړ شوی. (د استثمار څخه د انفرادي وتلو لارې)، یوه پروژه چې د کار او ټولنیزو پالیسیو وزارت، د مهاجرت او ادغام د پالیسیو عمومي ریاست او د اروپایی اتحادیې لخوا په ګډه تمویل شوې، د PON شاملول – د اروپا ټولنیز فنډ 2014-2020.

logo più

ده چاله پاره دےِ-

 د باهاري هیوادونو خلک

ده کار استثمارمتاثره يا احتمالي متاثره
په ۵ جنوبي سیمو کي ادارې او بنسټونه

مقصدونه•
ده کار استثمار څرګندېدو ته وده ورکول

علاقايي مالومات او خدمتونه له اسانتيا جوړول

په ۵ جنوبي سيمو کې ده P.I.U.Su.Pr.Eme او Su.Pr.Eme پروجي عملوڼه کي شاملول

د وړاندیز شوي خدماتو د اغیزمنتیا تضمین کولو لپاره، د مرستې میز د مختلفو ارګانونو او ادارو سره په اړیکه کې کار کوي.

P.I.U.Su.Pr.Eme د Su.Pr.Eme پروژې لپاره یو بشپړ او بشپړونکی  حصه ده. ایټالیا په هغو سیمو کې چې د کرنې په سکتر او ښاري سیمو کې د مهاجر موسمي کارواله انو موجودګي  لري

ده جنوبي ایټالیا په پنځو سیمو(کمپانيا،بسيليکاتا،پوليا،سسلي،او کالابريا) کې.

 رابته ونیسئ
موږ سره اړیکه ونیسئ!
د مرستې میز سره به زيات لارې ملټي چینل:
وقف شوی تلیفون لاین•
یو ځای شوی څو ژبی ویب پاڼه•
د موبایل ایپس•
سوشل میڈیا •
حقوق پوهان
کلتوري ترجمان او کارپوهان
دوی د موضوع په اړه مشوره
او کمک په ایټالوی، انګلیسي،
فرانسوی، عربی، پجن، اډو/بینی،
فولا، پولر، منډینګو، وولوف، پښتو، اردو، پنجابي او هندي کي وړاندي کيي يي .
د مرستې میز
له دوشنبې څخه تر جمعې پورې
له 9:30 څخه تر 18:00 پوري فعال دیې
پیغامونه په روسته ساعتونو کې ترلاسه
کیږي
او خلک دوباره مربوت کيګي

ده چاله پاره دےِ-

 د باهاري هیوادونو خلک

ده کار استثمارمتاثره يا احتمالي متاثره
په ۵ جنوبي سیمو کي ادارې او بنسټونه

مقصدونه•
ده کار استثمار څرګندېدو ته وده ورکول

علاقايي مالومات او خدمتونه له اسانتيا جوړول

په ۵ جنوبي سيمو کې ده P.I.U.Su.Pr.Eme او Su.Pr.Eme پروجي عملوڼه کي شاملول

د وړاندیز شوي خدماتو د اغیزمنتیا تضمین کولو لپاره، د مرستې میز د مختلفو ارګانونو او ادارو سره په اړیکه کې کار کوي.

P.I.U.Su.Pr.Eme د Su.Pr.Eme پروژې لپاره یو بشپړ او بشپړونکی  حصه ده. ایټالیا په هغو سیمو کې چې د کرنې په سکتر او ښاري سیمو کې د مهاجر موسمي کارواله انو موجودګي  لري

ده جنوبي ایټالیا په پنځو سیمو(کمپانيا،بسيليکاتا،پوليا،سسلي،او کالابريا) کې

 رابته ونیسئ
موږ سره اړیکه ونیسئ!
د مرستې میز سره به زيات لارې ملټي چینل:
وقف شوی تلیفون لاین•
یو ځای شوی څو ژبی ویب پاڼه•
د موبایل ایپس•
سوشل میڈیا •
حقوق پوهان
کلتوري ترجمان او کارپوهان
دوی د موضوع په اړه مشوره
او کمک په ایټالوی، انګلیسي،
فرانسوی، عربی، پجن، اډو/بینی،
فولا، پولر، منډینګو، وولوف، پښتو، اردو، پنجابي او هندي کي وړاندي کيي يي .
د مرستې میز
له دوشنبې څخه تر جمعې پورې
له 9:30 څخه تر 18:00 پوري فعال دیې
پیغامونه په روسته ساعتونو کې ترلاسه
کیږي
او خلک دوباره مربوت کيګي